Project List

 
 • All In
Shogo Nomura
Shogo Nomura
 • Funded 0.3%
 • Raised 1,000 yen
 • Days left 0 days
View Project
 
 • All Or Nothing
Kazumi Miyazaki
Kazumi Miyazaki
 • Funded 7.1%
 • Raised 71,000 yen
 • Days left 0 days
View Project
 
 • All In
Keisuke Ishikawa
Keisuke Ishikawa
 • Funded 35.7%
 • Raised 107,000 yen
 • Days left 0 days
View Project
 
 • All Or Nothing
Akio Nagayama
Akio Nagayama
 • Funded 13.5%
 • Raised 135,000 yen
 • Days left 0 days
View Project
 
 • All In
Kentaro Misho
Kentaro Misho
 • Funded 184%
 • Raised 367,900 yen
 • Days left 0 days
View Project
 
 • All Or Nothing
Kazuki Teruya
Kazuki Teruya
 • Funded 14%
 • Raised 139,500 yen
 • Days left 0 days
View Project
 
 • All Or Nothing
Kentaro Tatsuguchi
Kentaro Tatsuguchi
 • Funded 11.8%
 • Raised 59,000 yen
 • Days left 0 days
View Project
 
 • All In
Anri Noguchi
Anri Noguchi
 • Funded 57.6%
 • Raised 576,000 yen
 • Days left 0 days
View Project
 
 • All Or Nothing
Azusa Ihara
Azusa Ihara
 • Funded 12.3%
 • Raised 123,000 yen
 • Days left 0 days
View Project
 
 • All In
Hiroaki Hamada
Hiroaki Hamada
 • Funded 7.2%
 • Raised 217,000 yen
 • Days left 0 days
View Project
 
 • All Or Nothing
Sadakazu Goto
Sadakazu Goto
 • Funded 125.3%
 • Raised 6,266,000 yen
 • Days left 0 days
View Project
 
 • All Or Nothing
Tamotsu Kubota
Tamotsu Kubota
 • Funded 106%
 • Raised 10,595,986 yen
 • Days left 0 days
View Project
TOP